Page 40 - Byggmann - Huskatalog

Side 40
Lykke til med dine byggeplaner!
Tips og r}d - Fra dr|m til virkelighet
God planlegging er ofte resepten p} en vellykket byggesak.
F|rste kundekontakt
-
Et Byggmann hus skal v{re slik du |nsker
det. Fra dr|m til virkelighet. God kontakt og
dialog er viktig for } unng} misforst}elser.
Kundebes|k
-
Vi forteller om oss selv og hva vi kan tilby, og
du forteller om deg og dine planer.
Tomtebefaring
-
Vi tar en tur ut p} den aktuelle tomten for }
finne ut hvilke muligheter - og eventuelle beg-
rensninger den gir.
Tegningsforslag og pristilbud
-
Vi gir deg et tilbud, hvor du f}r vite hva som
inng}r (og ikke inng}r) i prisen.
Kontraktsm|te
-
Du skal kun godta godkjente kontrakter. Det
er viktig at dette er standardkontrakter ut-
arbeidet av NBR, og som tilfredsstiller kravene
i Bustadoppf|ringslova.
Prosjektering, tegning og teknisk
dokumentasjon
-
Still krav til tegningene p} boligen du skal
kj|pe, ikke godta hva som helst. Tegningene
er nemlig et av de viktigste juridiske dokumen-
tene du som huskj|per har.
Oppstartm|te (Trekantm|te)
-
Vi g}r igjennom bygget i detalj for } sikre at
det vi bestiller er i samsvar med dine |nsker.
Her m|ter du ogs} byggelederen som skal
v{re din kontaktperson videre i prosessen.
Bygges|knad
-
Innsending av bygges|knad.
Byggem|ter
-
Krev at det blir avholdt byggem|ter. Det er
lett for at ting som ikke blir oppklart og avklart
etter hvert, hoper seg opp til st|rre problemer
p} slutten av en byggesak.
Overtakelsesm|te
-
Huset er klar til innflytting. Vi g}r igjennom
huset i detalj og eventuelle feil og mangler
p}pekes og f|res i protokollen som skal under-
tegnes av begge parter. Det gj|res avtale om
tid for utbedring.
Ett}rsbefaring
-
Denne skal gi deg som boligkj|per mulighet
for } gjennomg} boligen sammen med lev-
erand|ren for } se om det er leveranser eller
arbeid som ikke holder m}l.
Byggestart
-
Endelig i gang! N} f}r du tidsfrister b}de
for det arbeid leverand|ren skal utf|re og p}
eventuell egeninnsats.