Page 35 - Regionavisa

Regionavisa
Onsdag 11. juli 2012
35
I }r som i fjor har Havyard Group AS
tatt inn ei gruppe med lokal ungdom til
} delta p} eit to-vekers introduksjons-
program til maritim n{ring i Her|y-
omr}det og i Leirvik. I }r var det 14 nye
deltakarar som fekk l{re meir om verk-
semda og moglegheitene dei har } tilby.
Dette programmet g}r ut p} } f} eit innblikk i alle sider
av maritim n{ring og skipsbygging; heilt fr} designet
vert til, salsprosessen, korleis ein jobbar mot aktu-
elle kundar og reiarlag samt finansiering av prosjekt.
Ungdomen har veka som gjekk vitja hovudkontoret p}
Mj|lstadneset og avdelingane i Fosnav}g og ]lesund.
Her har dei f}tt innblikk i sj|lve byggjetida og f}tt l{re
om produksjon(gjennomf|ring av prosjektet). F|rre
veke var dei hj} Havyard Ship Technology i Leirvik
der dei fekk sj} n{rare p} produksjonsdelen.
-
Det er i utgangspunktet to }rsaker til at vi sat-
sar p} dette programmet, fortel Bente Nesse som er
HR-direkt|r i Havyard Group.
Langsiktig rekruttering
-
Den eine grunnen er at vi ynskjer } gjere den
maritime n{ringa meir kjent for ungdom. Sj|lv om
ungdomen kanskje har vakse opp i n{rmilj|et, er
det framleis litt ukjent for dei kva moglegheiter som
finnast. Den andre grunnen er at vi i Havyard satsar
p} langsiktig rekruttering. Vi vonar } knytte til oss
nokre av deltakarane til mogleg framtidig tilsetting,
seier Nesse.
Sara Stor|y (22) fr} Fosnav}g, som er ein av dei 14
deltakarane i introduksjonsprogrammet, vart utnemnt
som kontaktperson i gruppa. Sara fortel at grunnen til
at ho ville vere med p} dette programmet er at ho har
lyst } finne ut kva slags arbeidsoppg}ver og stillingar
Havyard har } tilby. 22-}ringen studerer jus, og ho har
lyst } ta master innan maritim retning.
St|rre forst}ing
-
Eg h}par } finne ut om dette er noko for meg. Det er
vanskeleg } f} eit skikkeleg innblikk i ei bedrift utan-
fr} ettersom dei tilbyr mange forskjellige stillingar.
Gjennom dette introduksjonskurset f}r eg ei st|rre for-
st}ing og betre oversikt over bedrifta og moglegheitene
her, avsluttar Sara.
Bente Nesse p}peikar at det er vanskeleg } gi full
oversikt i l|pet av berre to veker.
-
Det blir nok veldig mykje informasjon } ford|ye
i l|pet av to veker, men deltakarane f}r i alle h|ve eit
innblikk i alle sider ved det } designe, byggje og selge
b}tar. Deltakarane kan dessutan fordjupe seg vidare i
det som ein har interesse av } studere vidare og jobbe
med, seier HR-direkt|ren i Havyard.
Introdusert for maritim n{ring
DELTAKARANE:
Bak f.v.: Sara Stor|y, Odd Helge Hatlem, Robin Kvalsund, Sander H}skjold Nyland, Kamilla Birkeland, Marthe N. Madsen, AdrianWiik og \ystein Engedal Larsen.
Framme f.v. :Tommy V{r|y,Tobias Aasprong Brekke, Lone Rogne Pettersen, Martin Falkanger og Lovise Fr|ystadv}g. FOTO: LINDA HAGESELLE
LEIRVIK.
Ungdommane vert vist rundt p} Havyards skipsverft i Leirvik.
FOTO: PER-JAN BREKKE
FOREDRAG:
Kristian Voks|y
Steinsvik, designer ved Havyard
Design & Engineering, held fore-
drag for deltakarane.
FOTO: LINDA HAGESELLE