Page 39 - Regionavisa

Regionavisa
Onsdag 11. juli 2012
39
stilling ledig
Selge bolig?
Vi vet hva vi selger - og verdien av det.
For mer informasjon om
boliger i ditt n{rmilj|
,
kontakt avd.leder Nina R. Bjerkvik mob.nr. 909 92 420
En|k-senteret AS er ein del av Tussakonsernet, og er eit r}dgjevingsfirma med solid
tverrfagleg kompetanse innan effektiv og milj|fokusert energibruk. Vi arbeider over
heile landet og er engasjert hos ei rekkje private og offentlege verksemder. Vi har
hovudkontor i \rsta og avdelingskontor i ]lesund.
Sterkare energi- og klimafokus gir ein aukande marknad for tenestene v}re og vi har
1
til 2 ledige stillingar som
EN\K-R]DGJEVARAR
Viktige arbeidsoppg}ver vil vere
-
Prosjektleiing og r}dgjeving
-
Tiltaksanalyse med gjennomf|ringsbistand
-
Energimerking
-
Oppl{ring og anna informasjonsarbeid
-
Driftsst|tte og energikontroll
-
Kj|le- og varmeteknikk
Kvalifikasjonar
-
Teknisk utdanning innan VVS, kj|l-frys, elektro eller automasjon
-
Relevant arbeidserfaring (kan kompensere for manglande formell utdanning)
-
Personlege eigenskapar vil verte vektlagt
Arbeidsstad for stillingane er i \rsta eller ]lesund.
Fleire opplysningar om stillingane f}r du hos dagleg leiar Torger Mj|nes
p} tlf. 922 57
922
Send s|knad med CV, attestar og vitnem}l til tm@enok-senteret.no
S|knadsfrist er 12. august 2012.
HAR DU LYST TIL ] JOBBE
MED ENERGIEFFEKTIVISERING?
enok-senteret.no
CREATING PROGRESS
Scana Propulsion AS er eierselskap for bedriftene i forretningsomr}det "Propulsion" i det b|rsnoterte Scana Industrier ASA.
Scana Propulsion koordinerer driften av propulsjonselskapene i Norge, Polen, Singapore, Kina, USA og Brasil, under
en felles ledelse med kontorsted i Volda. Scana Propulsion best}r i dag av 250 ansatte og har en samlet omsetning p}
500
MNOK. Scana Volda AS er datterselskap av Scana Propulsion og ledende leverand|r av framdriftssystemer p} det
internasjonale markedet. Bedriften har spesialisert seg p} teknisk avanserte gear- og propellsystem.
\konomidirekt|r
Scana Propulsion AS, Hamnegata 24, Postboks 205, N-6101 Volda,
Scana Propulsion s|ker |konomidirekt|r som vil lede selskapets |konomi-, finans- og administrative
funksjoner. \konomidirekt|ren blir ogs} |konomiansvarlig for Scana Volda AS. Han/hun skal sam-
ordne rapportering og budsjettering for de selskapene i inn- og utland som tilh|rer Scana Propulsion.
\konomidirekt|ren skal inng} i b}de Scana Propulsion og Scana Volda sin ledergruppe. Samarbeid
med konsernets finans- og regnskapsfunksjoner er ogs} en viktig del av |konomidirekt|rens funksjon.
Viktige oppgaver vil v{re:
r
Strategi og forretningsutvikling
r
M}lfastsettelse, |konomisk styring og oppf|lging/rapportering
r
Videreutvikle interne styrings- og rapporteringssystemer
r
Forberedelse av styrem|ter
r
Overordnet personalansvarlig
Vi s|ker etter en person med:
r
God forretningsforst}else
r
H|yere |konomisk utdannelse
r
Bakgrunn fra industriell virksomhet
Av personlige egenskaper vil vi vektlegge m}lfokus, relasjonsevner og lagbygging.
Vi kan tilby en utfordrende stilling i et dynamisk industrimilj|. Konkurransedyktige betingelser.
Stillingen vil ha kontorsted i Volda.
N{rmere opplysninger om stillingen kan gis av Adm. dir. Kristian S{tre, tlf: 70059057/mob: 91340505.
S|knad med oppdatert CV sendes til personalkonsulent Sigrunn Sundnes p} e-post:
innen 10. august 2012.
Opningstider Servicekontoret: 08.00 - 15.30
Dalevegen 6, 6150 \rsta e-post:
Tlf. 70 04 97 00 Telefax: 70 04 97 11
LEDIG STILLING
TILSYNSLEGE FAST 60% STILLING
VED \RSTAHEIMEN
Stillinga kan verte auka som f|lgje av Samhandlings-
reforma. Sak 12/1179 - ID 540
ULSTEIN
er ein internasjonalt anerkjent
leverand|r av skipsdesign, skipsbygging og
systeml|ysingar for skip. I snart 100 }r har vi
utvikla framtidsretta produkt og tenester for
det maritime milj|et, og v}r visjon er } skape
morgondagens l|ysingar for berekraftige
marine operasjonar. ULSTEIN har om lag 800
tilsette i sju land, og hovudkontoret ligg i
Ulsteinvik p} Sunnm|re.
Ulstein Power & Control
tilbyr produkt
og tenester innan bruinstrumentering,
styrings- og overvakingssystem, kraft-
pakkar og integrert kommunikasjon til den
internasjonale maritime marknaden.
Selskapet er ein del av forretnings-
omr}det Power & Control i ULSTEIN.
ULSTEIN POWER & CONTROL AS S\KER:
MONT\RAR PRODUKSJON
Grunna auka ordreinngang s|ker vi mont|rar til v}r produksjonsavdeling.
Avdelinga produserer bru-konsollar, styrings- og overvakingssystem, skipstavler
og kommunikasjonsutstyr. Som mont|r, vil du kunne f} delta p} service- og
oppstartsarbeid.
Aktuelle fagbrev; elektromont|r, skipselektrikar, automasjon eller tavlemont|r.
Arbeidsstad:
Ulsteinvik
Kontaktpersonar:
Per Einar Moldskred, Production Manager
977 92 121
Trond Berg, HR Manager
916 98 807
S\KNADSFRIST: 15.08.2012
For meir informasjon og for } s|ke: